Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

pannaniczyja
pannaniczyja
pannaniczyja
pannaniczyja
pannaniczyja
Reposted fromshakeme shakeme viaglamourista glamourista
pannaniczyja

March 21 2017

pannaniczyja
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaRozaa Rozaa
pannaniczyja
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawisniowysad wisniowysad

March 19 2017

pannaniczyja
5618 33de
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pannaniczyja
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viajakubzulczyk jakubzulczyk
pannaniczyja
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty

March 12 2017

pannaniczyja
pannaniczyja
Tak, większość facetów to ciotopedały, które nie wiedzą czego chcą, jak chcą, z kim chcą.
Reposted fromSalute Salute viaRozaa Rozaa
pannaniczyja
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
pannaniczyja
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
1582 7a80
Reposted fromhermina hermina viagdziejestola gdziejestola
5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Reposted fromRynn Rynn viacurlydreamer curlydreamer
pannaniczyja
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl