Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

pannaniczyja
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
pannaniczyja

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
pannaniczyja
pannaniczyja
4301 bea9 500
Reposted from0 0 vianuwanda nuwanda
pannaniczyja
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
2471 a2d2 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
pannaniczyja
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viapomruki pomruki
pannaniczyja
6496 9af2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
pannaniczyja
pannaniczyja
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafrom-my-soul from-my-soul

November 17 2017

pannaniczyja
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola
pannaniczyja
3368 5718 500
pannaniczyja
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl